สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์ ๒๕๖๔

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๖๔
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๓๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๔๙๘ หน้า
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ

พระมหาบุญสุข สุทฺธิญาโณ,ผศ.ดร.     รศ.ดร.ประเวศ อินทองปาน

รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี                         รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

รศ.ดร.ปิยะธิดา ขจรชัยกุล                รศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน

ผศ.ดร.มนตรี สิรโรจนานันท์             ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ ประจำปี ๒๕๖๔
ภาพประกอบ เอื้อเฟื้อภาพโดย กองกิจการนิสิต มจร
ผู้ประสานงาน ผศ.ดร. หัฏฐกร แก่นท้าว  นายสุชญา ศิริธัญภร
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๖๔ นี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔

มีเนื้อหาสาระประกอบ (๑) ภาคภาษาไทย ประกอบด้วยเนื้อหา พระพุทธศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีจำนวน ๓๓ บทความ (๒)ภาษาอังกฤษ มีจำนวน ๒ บทความ รวมบทความทั้งสิ้น ๓๕ บทความ รวมถึงกิจกรรมของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอีกด้วย

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๔

ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

Attachments

Close