สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๕

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๕๕
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๔๘๘
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๕
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๕ นี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๕  ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕  เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ (๑) ภาควิชาการ/ภาษาไทย มี ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๑๒ เรื่อง ตอนที่ ๒ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๒๓  เรื่อง  (๒) ภาควิชาการ/ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ เรื่อง ซึ่งทั้ง ๒ ภาคดังกล่าวนั้นทั้งหมด เป็นบทความทางความวิชาการของ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย และ (๓) ภาคผนวก กล่าวถึงประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๔ เรื่อง ซึ่งเป็นสรุปการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๗  ซึ่งออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค
หมายเหตุ เนื่องในโอกาสงานพิธีประสาทปริญญา ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    ในระหว่างวันที่ ๑๑- ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 

Attachments

Close