สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่๙ฉบับที่ ๓

วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่๙ฉบับที่ ๓

พิมพ์เผยแพร่เนื่องในงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่าง วันที่ ๘-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวนหน้า ๕๔๖ หน้า  01. ภาวะผู้นำกับการแก้ไข (นส.ประภาวัลย์ 1-17) 02. รูปแบบการปลูกจิต (กัญญาพัชร 18-29) 03. การศึกษากระบวนการ (ผศ.เกรียงศักดิ์ 30-41) 04. การพัฒนาและทดลอง (ประยูร 42-58) 05. แนวทางการพัฒนา (นส.เนตรา 59-76) 06. การทำงานเป็นทีม (อารีรัตน์ 77-90) 07. การใช้สื่อดิจิทัล (นส.รังสิมา 91-106) 08. การพัฒนาเทคโนโลยี (ทองมา 107-118) 09. การพัฒนารูปแบบ (ธีรยุทธ 119-134) 10. การพัฒนาแอปพลิเคชั่น (ชมัยพร 135-144) 11. ปัจจัยที่มีผลต่อการ (ธีระศักดิ์ 145-161) 12. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี (วิภวานี 162-173) 13. การศึกษาวิธีการใช้ (มัตธิมา 174-191) 14. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (พม.เฉลิมชัย 192-206) 15. การบริหารเครือข่าย (ทัศนีย์ 207-220) 16. การประยุกต์ใช้หลัก (พระครูสุวรรณ 221-235) 17. การบริหารจัดการ (พค.สุนทร 236-249) 18. การบริหารการพัฒนา (พคฏ.เขมปัตถ์ 250-261) 19. รูปแบบการพัฒนาจิต (เทพ 262-275) 20. การศึกษาเปรียบเทียบ (กันเตยภัทร 276-288) 21. การพัฒนาองค์ความรู้ (ปัณณวิชญ์ 289-302) 22. แนวทางการสร้างศรัทธา (พม.ณัฐพงศ์ 303-320) 23. การบริหารจัดการ (พค.โกศล 321-333) 24. การศึกษาความต้องการ (พิบูลย์ 334-345) 25. ภาวะผู้นำแนวพุทธ (พระครูปริยัติ 346-361) 26. แนวทางการพัฒนา (พม.อรรถพงษ์ 362-375) 27. การจัดการท่องเที่ยว (พระวิมาน 376-392) 28. นวัตกรรมการสอน (รศ.ดร.สิน 393-405) 29. หลักพุทธธรรม (พค.สุภัท 406-423) 30. การเข้าถึงธรรม (รศ.ดร.โสวิทย์ 424-439) 31. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (จิรวัฒน์ 440-452) 32. ผลการใช้ชุดสื่อสาร (นส.สุธาทิพย์ 453-468) 33. ผลการจัดกิจกรรม (เกวลิน 469-483) 34. ผลการจัดกิจกรรม (กนกพร 484-499) 35. ส่วนท้าย (500-516)1

Close