ภาพกิจกรรม

การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC ข้อสอบกลาง ๓ รายวิชา

ข้อมูลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๕

เรื่อง การออกแบบและพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC ข้อสอบกลาง ๓ รายวิชา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

วัน ๔-๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom  Meeting ID: 873 614 5652  Passcode: 8007 ในวันแรก และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ID: 989 824 8047

มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เปิด

รองอธิการดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ปิด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นพิธีกรประจำวัน

อาจารย์จิระ ชนรักสุข จากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร ทั้ง ๒ วัน

กองวิชาการ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

มีคณาจารย์เข้าร่วม ครั้งแรก ๓๘ และผู้ที่สนใจอีก จำนวน ๖๐ รูป/คน และประชาชนที่สนใจอีกทางออนไลน์ของมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก ๖๐๘ รูป/คน

Attachments

Close