สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๘

 

เลข isbn
ภาษา ไทย-อังกฤษ
พิมพ์ปี ๒๕๕๘
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๒,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๗๑๐
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร.                    พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.

ศ.พิเศษ อดิศักดิ์ ทองบุญ                  ผศ.ดร.มนตรี สิรโรจนานันท์

ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน               ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์

ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์ ประจำปี ๒๕๕๘
ภาพประกอบ เอื้อเฟื้อภาพโดย กองกิจการนิสิต มจร
ผู้ประสานงาน พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๘ นี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๘

มีเนื้อหาสาระประกอบ ๒ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย ประกอบด้วยเนื้อหา๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา มีจำนวน ๒๔ บทความ และตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีจำนวน ๑๑ บทความ และ(๒)ภาษาอังกฤษ มีจำนวน ๒ บทความ รวมบทความทั้งสิ้น ๓๗ บทความ รวมถึงกิจกรรมของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจอีกด้วย

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๘

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

 

Attachments

Close