สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๙

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๒๕๕๙
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๖,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๖๒๖
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ คณะกรรมการกลั่นกรองบทความทางวิชาการ
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๙
ผู้ประสานงาน พระครูวินัยธรสุกรี สุจิตฺโต
ภาพประกอบ กองกิจการนิสิต
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๙ นี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙ มี ๒ ภาค คือ (๑) ภาคภาษาไทย มีเนื้อหาแบ่งเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ พระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๒๕ บทความ และตอนที่ ๒ พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๕ บทความ (๒) ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ บทความ รวมบทความทั้งสิ้น ๔๓ บทความ อีกทั้งยังกล่าวถึงประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๑ ณ สถานที่ต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค ซึ่งเป็นบทสรุปการสัมมนา อันได้สะท้อนสภาพปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๙

ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

Attachments

Close