สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๔

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๒๕๕๔
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๕๓๒
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๔
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๔ นี้  จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน  – ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔

เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ (๑)  ภาควิชาการ/ภาษาไทย มี ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๒๓ เรื่อง ตอนที่ ๒ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑๗ เรื่อง (๒) ภาควิชาการ/ภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ เรื่อง ซึ่งทั้ง ๒ ภาคดังกล่าวนั้นทั้งหมด เป็นบทความทางความวิชาการของ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย และ (๓) ภาคผนวก กล่าวถึงประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๕ เรื่อง ซึ่งเป็นสรุปการสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖  ซึ่งออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่างๆ ทั้ง ๔ ภาค

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๔ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน  – ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔

 

Attachments

Close