สารนิพนธ์ สูจิบัตร วารสาร

สารนิพนธ์ พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำปี ๒๕๕๒

 

เลข isbn
ภาษา ไทย
พิมพ์ปี ๒๕๕๒
ครั้งที่พิมพ์
จำนวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
จำนวนหน้า ๖๐๔
ขนาด ๘ หน้ายก
ผู้แต่ง คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตรวจพิสูจน์อักษร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์  ประจำปี ๒๕๕๒
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์นวสาส์น การพิมพ์
รายละเอียด เนื้อหาโดยย่อ : หนังสือสารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต  ประจำปี ๒๕๕๒ นี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ ในงานพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น ๒ ภาค คือ  (๑) ภาควิชาการ ตอนที่ ๑ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนาและปรัชญา จำนวน ๑๖ เรื่องตอนที่ ๒ ว่าด้วยเนื้อหาพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน๑๕ เรื่อง และมีภาษาอังกฤษ จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งทั้ง ๒ ตอนดังกล่าวนั้นเป็นบทความทางวิชาการของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ ของมหาวิทยาลัย และ (๒) ภาคประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจ จำนวน ๒ เรื่อง ซึ่งเป็นเอกสารบันทึกประสบการณ์การทำงานของพุทธศาสตรบัณฑิต ซึ่งออกไปปฏิบัติศาสนกิจในสถานที่ต่าง ๆ

หมายเหตุ เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๒  ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 

Attachments

Close